platné od 22.9.2022

Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“, „platební podmínky“) společnosti Pohřební služby Sommer, s.r.o. pro prodej zboží či
služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.pohrebnisluzbysommer.cz. Obchodní podmínky se řídí legislativou země sídla společnosti, t.j. legislativou České republiky.

Článek I. Vymezení pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým jsou Pohřební služby Sommer, sídlem Rooseveltova 332/10, 251 01 Říčany, IČO: 08496064 zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl C 319869/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícím (dále „kupující“ nebo „zákazník“), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží / služeb na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Obchodní jméno: Pohřební služby Sommer s.r.o.
Sídlo: Rooseveltova 332/10, 251 01, Říčany
IČO: 08496064
Zápis: v obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze oddíl s.r.o.,
C 319869/MSPH Městský soud v Praze
DIČ: CZ08496064
Email: pohrebnisluzba@pohrebnisluzbysommer.cz
Tel: 602 319 542

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:

Banka:Raiffeisenbank
Číslo účtu:205310002
Kód banky:5500
IBAN:CZ3955000000000205310002
BIC (SWIFT) kód:RZBCCZPP
Měna účtu:CZK 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu), prodávajícím a zároveň dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu je společnost Pohřební služby Sommer, sídlem Rooseveltova 332/10, 251 01 Říčany.

Kupujícím nebo zákazníkem je každý návštěvník e-shopu, který souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží a související služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

Pro účely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

 1. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem umístěný na webové adrese www.pohrebnisluzbysommer.cz
 2. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách eshopu.
 3. Potvrzená objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a souvisejících služeb (dále jen jako „kupní smlouva“).
 4. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, a to především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.
 5. Zákazník předem potvrzuje, že veškeré údaje vyplněné v objednávce jsou pravdivé.
 6. Zákazník bere na vědomí, že vytvořený design parte, slouží výhradně pouze pro jeho individuální potřeby a je výslovně zakázáno jej šířit dál.
 7. Smluvními stranami se označuje společně prodávající a kupující.
 8. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení a všechny podmínky v nich stanovené se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu www.pohrebnisluzbysommer.cz, kterou provozuje prodávající, na
  jejímž základě prodávající dodá zboží / služby prezentovány na předmětné internetové stránce kupujícímu a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 9. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od Všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek II. Všeobecná vnitřní ustanovení

 1. Objednavatel byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů Pohřebních služeb Sommer s.r.o., platných od 1.12.2019
 2. Reklamace vazby a dalších náležitostí je nutné uplatnit u obřadníka či zaměstnanců ihned po skončení obřadu
 3. Cena obřadu bude účtována podle skutečně ujetých kilometrů, čekací doby, nosičů a případně dalších sjednaných služeb-
 4. Objednavatel/ka souhlasí s uložením urny do společného hrobu, pokud urnu nevyzvedne do 1 roku od dne zpopelnění.
 5. Při nezaplacení faktury vystavené na základě objednávky ve stanovené lhůtě, bude počítáno penále 0,01% za každý následující den.
 6. V případě že objednavatel/ka do 48 hodin od sjednání pohřbu nezjistí oblečení pro zesnulého, dává souhlas k dodání rubáše.
 7. Objednavatel/ka stvrzuje že byl/a dotázán/a , zda souhlasí se zveřejněním partena matrice Říčany a v provozovně Říčany.
 8. V případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz
 9. Objednavatel/ka dává plnou moc Pohřebním službám Sommer s.r.o. k zajištění veškerých sjednaných úkonů.
 10. Objednavatel/ka prohlašuje, že je ke sjednání pohřbu oprávněnou osobou.

Článek III. Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 15% nebo 21% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu, t.j. v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží / služeb dohodnutou v kupní smlouvě nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“).
 4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté služby / zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy.
 6. Prodávající nabízí možnost zboží / služby uhradit na splátky po předchozí konzultaci se zákazníkem.
 7. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží / služby dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 8. V případě prodlení platby za služby/zboží je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi penále za prodlení a to ve výši 0,5 % z celkové částky za každý následující den po splatnosti faktury.
 9. V případě služby “doručení urny domů”, bude účtována cena za doručení i v případě, že nebude zákazník v předem dohodnutou dobu zastižen a při žádosti o opakované doručení mu bude tato cena účtována znovu.
 10. V případě služby “doručení parte domů”, bude účtována cena za doručení i v případě že nebude zákazník v předem dohodnutou dobu zastižen a při žádosti o opakované doručení mu bude tato cena účtována znovu.

Článek IV. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží /služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti platby za objednané zboží / služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných výrobků / služeb a jejím odesláním se tedy objednávka stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením objednávky.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží /služeb a všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou brány jako závazné.
 6. Kupující bere na vědomí, že může nastat chyba ze strany dodavatelů, či že může být u dodavatele aktuálně nedostatek požadovaného zboží a není tedy možné poté tyto chyby / nedostatky reklamovat dle reklamačního řádu.

Článek V. Platební podmínky

 1. Za zboží a související služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  a) Platební karta:
  Pokud jste si zvolili platbu kartou, zboží / služby zaplatíte předem přes
  internetové rozhraní platební brány.

  b) Platba bankovním převodem – předem:
  Pokud jste si zvolili platbu bankovním převodem, můžete Vaši platbu za
  zboží /služby poukázat na náš účet číslo 20530002/5500 dvěma způsoby:
  • – bankovním převodem z Vašeho účtu,
  • – složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš bankovní účet.

Vaši platbu je třeba realizovat předem na bankovní účet na základě zálohové faktury. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo objednávky uvedené ve faktuře či objednávce.

Článek VII. Storno objednávky

Při zrušení sjednaného pohřbu / služeb nebo změny v době kratší než 24 hodin před obřadem je účtován poplatek ve výši 50% ceny pohřbu.

Článek VI. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží / zařídit sjednanou službu, pokud se nedohodnou jinak. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.
 2. 2.Faktura (daňový doklad) je zákazníkovi zasílána v PDF formátu prostřednictvím uvedeného emailu.
 3. Za místo plnění se považuje místo, které je ke službám sjednáno.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dnem 22.9.2022

V Říčanech dne 22.9.2022
Mgr. Gabriela Sommerová
jednatelka společnosti

Reklamační řád