Pohřební služby Sommer s.r.o.
Rooseveltova 332/10, 251 01
IČ: 08496064

Cílem Zásad zpracování osobních údajů Pohřebních služeb Sommer s.r.o. („Zásady“) je informovat objednavatele pohřbu (subjektu ochrany osobních údajů) a další subjekty osobních údajů o tom, které osobní údaje Pohřební služby Sommer s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovávají při poskytování smluvených služeb, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovávají, komu a z jakého důvodu je mohou předat a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady se týkají zpracování osobních údajů objednavatelů pohřbů a přeneseně i osob, jimž zřizují pohřeb. Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Pohřební služby Sommer s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR a nabývají platnosti dne 1. prosince 2019.

1. Zpracované osobní údaje

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou jsou Pohřební služby Sommer s.r.o. schopny identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti Pohřební služby Sommer s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • číslo předloženého identifikačního dokladu
 • adresa trvalého pobytu
 • fakturační a trvalá adresa
 • smlouva (objednávka) a podpis
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • druh poskytnutých služeb a jejich cena

2. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů je odvislý od potřeb plnění smluvního vztahu mezi objednavatelem pohřbu a Pohřebními službami Sommer s.r.o. a s ohledem na povinnosti ukládané Pohřebním službám zákonem ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na další související zákony, ukládajícími mj. povinnost archivace příkazních smluv, faktur, osobních údajů zemřelých osob, včetně evidence časů převozů, zakládání Ohledacích listů a Dokladů o zpopelnění.

2.1. Zpracování z důvodu plnění smlouvy

Pohřební služby Sommer s.r.o. sdružují osobní údaje sjednavatele pohřbu z důvodu plnění smlouvy, v rozsahu dle Zásad o zpracování osobních údajů, bod A. Bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné sjednané služby poskytovat.
Jedná se o tyto dílčí účely:

 • poskytování služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných povinností (plnění zákonných povinností)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • řešení zákaznických sporů, reklamací (oprávněný zájem společnosti)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti (oprávněný zájem společnosti)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti)

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje archivovány, vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

Po dovršení plnění smlouvy zaplacením faktury dle sjednaných služeb je možné žádat o výmaz vybraných osobních údajů a to bez udání důvodu písemnou formou s doporučeným doručením na adresu správce osobních údajů, tj. Pohřebních služeb Sommer s.r.o., uvedenou výše.

U subjektů osobních údajů je společnost povinna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní a kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností po dobu nejméně 10 let ode dne sjednání pohřbu.

Faktury vystavené společností jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu nejméně 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu nejméně 10 let archivovány i objednávky smutečních služeb.

3. Zpracovatelé osobních údajů

3.1. Matrika dle místa úmrtí k vydání úmrtního listu

Pohřební služby Sommer s.r.o. informují matriku dle místa úmrtí zemřelé osoby o osobních údajích zemřelého a dále o osobních údajích objednavatele pohřbu, v rozsahu dle Zásad o zpracování osobních údajů, bod A., a to za účelem vydání úmrtního listu a jeho zaslání na doručovací adresu objednavatele pohřbu. Matrika dle místa úmrtí zemřelého obdrží průvodní dopis s osobními údaji objednavatele pohřbu a dále osobními údaji zemřelé osoby, včetně případných identifikačních dokumentů, vždy odeslaných doporučeným psaním Českou poštou a evidovaným v podacím archu České pošty.

3.2. Účetní k vedení účetnictví firmy

Pohřební služby Sommer s.r.o. předávají faktury a další daňové doklady účetní ke zpracování účetnictví společnosti. Účetní má přístup k osobním údajům objednavatele pohřbu uvedeným na faktuře v rozsahu dle Zásad o zpracování osobních údajů, bod A., mimo telefonní číslo, email, jinou než doručovací adresu, číslo identifikačního dokumentu, vztah k zemřelému, a dále údaje o datu, místě, způsobu sjednaného rozloučení a veškerých sjednaných službách včetně sjednaných cen. Účetní dále zpracovává kontaktní údaje dodavatelů (fyzických osob) v rozsahu jméno
společnosti či osoby, adresa, případně telefonní číslo či email, číslo účtu.
Údaje: Eva Voštová, Eva.Vostova@seznam.cz, +420606949253.

3.3. Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Společnost Pohřební služby Sommer s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů, jako například zahradnictví Ekoflor, provozovateli krematoria a obřadních síní, hřbitovů aj. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Pohřební služby Sommer s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost Pohřební služby Sommer s.r.o. každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým sdílí jen ty osobní údaje, které jsou nutné k plnění služby tohoto subjektu.

4. Předání osobních údajů jiným správcům

Společnost Pohřební služby Sommer s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje pouze správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

5. Způsob zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pohřební služby Sommer s.r.o. zpracovávají osobní údaje papírově i digitálně.

Subjekt údajů v případě, že je identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Pohřebním službám Sommer s.r.o. svoji totožnost, má níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit vždy následujícím způsobem, a to písemně na adresu správce údajů, tedy Pohřebních služeb Sommer s.r.o., uvedenou v záhlaví. Na žádosti uplatněné v rozporu s těmito zásadami nemůže být brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli či osobě, jíž zřizuje pohřeb.

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět.

5.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Pohřební služby Sommer s.r.o. zpracovávat. Zákazník má rovněž povinnost oznamovat společnosti změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen společnosti poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost zpracovává, nejsou přesné. Společnost provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemně na adrese provozovny či osobně v provozovně během otevíracích hodin.

5.3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost maže osobních údaje v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány, či je není dle platných zákonů nutno archivovat. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz písemně na adresu provozovny či osobně na provozovně během otevíracích hodin, a to za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

5.4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu provozovny společnosti.

5.5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Pohřební služby Sommer s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Na základě žádosti subjektu údajů může společnost Pohřební služby Sommer s.r.o. poskytnout informaci o těchto opravách, výmazu či omezení zpracování dotčených osobních údajů, a to písemně na adresu provozovny či osobně na provozovně během otevíracích hodin.

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit písemně na adrese provozovny či osobně na provozovně během otevíracích hodin.

5.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného
zájmu společnosti Pohřební služby Sommer s.r.o.

V případě, že společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu provozovny.

5.8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, na provozovně během otevíracích hodin či písemně na adrese provozovny.

5.9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Pohřební služby Sommer s.r.o. neprovádí profilování subjektů údajů.

5.10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.11. Další práva

Subjektu osobních údajů náleží další práva dle nařízení GDPR.

V Říčanech dne 1.12.2019


Pohřební služby Sommer s.r.o.
Mgr. Gabriela Sommerová
jednatelka společnosti

Použití cookies

Společnost Sommer s.r.o. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

TypNázevÚčelExpirace
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informacíDle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Přehled jednotlivých Google Analytics cookies

Jméno CookieDoba expiracePopis
_ga2 rokyPoužívá se k rozlišení uživatelů.
_gid24 hodinPoužívá se k rozlišení uživatelů.
_gat1 minutaPoužívá se k měření počtu požadavků.
_gac_<property-id>90 dníObsahuje údaje potřebné k řízení kampaní pro uživatele. Pokud jsou Google Analytics a AdWords účty propojené, AdWords sleduje konverzní tagy, pokud je nezakážete. Více zde.