Naše služby

Jsme rodinná pohřební služba s více než 130letou tradicí. Společně s Vámi vypravíme poslední rozloučení přesně podle přání Vašich nejbližších.
Vše spolu domluvíme, poradíme Vám a zařídíme za Vás také veškeré úřady tak, abychom Vám v těchto chvílích co nejvíce ulehčili.

 • Tradiční i netradiční poslední rozloučení v kostele, obřadní síni, kapli či na hřbitově či z domu smutku nebo kdekoli jinde podle Vašeho přání či kremaci bez obřadu.
 • Veškeré převozy zesnulých z domovů, nemocnic a sociálních zařízení v celé České republice i v zahraničí.
 • Poslední rozloučení v malé a velké síni krematoria Strašnice, Nové obřadní síni Olšany, PAX Olšany, Obřadní síni krematoria Motol, Vinohradské kapli, obřadní síni Benešov, Český Brod a dále kdekoliv dle přání.
 • Tradiční pohřeb se mší či rozloučení v kostele či na hřbitově, průvod, varhany.
 • Květiny a jejich dovezení na pohřeb.
 • Rozloučení s urnou, rozptyl, hrobnické práce.
 • Parte Vám vytiskneme na počkání. Oběháme za Vás také všechny příslušné úřady a poradíme Vám, jak postupovat při obdržení úmrtního listu či s notářem.

Řekli o nás

Historie

Pohřební služby Sommer založil Antonín Sommer, vyučený tesař, v Říčanech před rokem 1888. V okolí říčanského hradu, kde sídlíme dodnes, v této době stálo jen několik domů oblehlých poli a na rozcestí směrem ke Kuří se košatily tři staleté lípy.

Jedna z prvních fotografií kanceláře pohřební služby z přelomu minulého století je publikována v Kronice města Říčan. V rodinném archívu se nám podařilo uchovat několik historických fotografií.

Další fotografie

Jak postupovat v případě úmrtí
a související informace

Postup při úmrtí v místě bydliště

V případě úmrtí v místě bydliště je nejprve třeba zavolat praktického lékaře nebo lékaře Zdravotnické záchranné služby (linka 155), který konstatuje úmrtí a vystaví list o prohlídce zemřelého. Policii ČR je nutné volat v případě, je-li podezření na sebevraždu nebo trestný čin.

Po konstatování úmrtí lékařem je třeba zavolat pohřební službu pro převoz zesnulého. Pohřební službě můžete volat později, popřípadě se s pohřební službou můžete domluvit na pozdější hodinu příjezdu, aby se příbuzní mohli v klidu rozloučit. Kancelář pohřební služby můžete navštívit během následujících dní pro sjednání posledního rozloučení.

Postup při úmrtí ve zdravotnickém zařízení či v ústavu sociální péče

V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče konstatuje úmrtí a vystaví list o prohlídce zemřelého službu konající lékař. Personál zařízení vyrozumí pozůstalé o úmrtí a dohodne se na převzetí osobních věcí zesnulého v zařízení. Zdravotnické zařízení pravděpodobně kontaktuje jednu z pohřebních služeb pro převoz zemřelého. Tato situace rodinu nezavazuje ke sjednání posledního rozloučení u této pohřební služby.

Nejprve je tedy třeba vyzvednout osobní věci zesnulého, včetně OP a kartičky zdravotní pojišťovny, pokud jsou k dispozici, v zařízení. Poté můžete navštívit kancelář zvolené pohřební služby pro sjednání pohřbu.

Sjednání pohřbu

Kancelář pohřební služby můžete navštívit po konstatování úmrtí praktickým lékařem nebo lékařem Zdravotnické záchranné služby. Pro sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby je třeba vzít s sebou:

 1. občanský průkaz sjednavatele pohřbu;
 2. občanský průkaz a kartičku pojištěnce zesnulého, pokud jsou k dispozici;
 3. list o prohlídce zemřelého k nahlédnutí;
 4. oblečení pro zesnulého kromě bot.

Úmrtní list

Úmrtní list obdrží sjednavatel pohřbu doporučenou poštou z matriky. Matriku obesílá pohřební služba nebo zdravotnické zařízení či ústav sociální péče.

Notářské řízení

Notář přidělený dle místa trvalého bydliště zemřelého kontaktuje pozůstalé s výzvou k účasti na notářském řízení. Vyžádá fakturu a doklad o zaplacení faktury pohřební služby.

Zřízení důchodu

Pro zřízení vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu je třeba se obrátit na příslušnou pobočku české správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště vyřizujícího.

Vyzvednutí urny

Vyzvednutí urny je možné v kanceláři krematoria nejdříve po 3 dnech po proběhlé kremaci. Po 3 týdnech je urna k vyzvednutí v naší kanceláři v Říčanech, kde je možné urnu uložit zdarma po dobu 1 roku.

Pracovní volno s náhradou mzdy

Příloha k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., §7, §9:

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

 1. dva dny při úmrtí manžela či manželky, druha či družky nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 2. jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela či manželky, jakož i manžela či manželky dítěte nebo manžela či manželky sourozence a na další den, jestliže osoba obstarává pohřeb,
 3. nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela či manželky nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s osobou v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže osoba obstarává pohřeb.

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci.

Nárok na pohřebné

Pohřebné je sociální příspěvek ve výši 5.000 Kč sloužící k úhradě nákladů spojených s pohřbem nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Pohřebné náleží zřizovateli pohřbu těchto osob nezávisle na výši žadatelova příjmu.

Žadatel o pohřebné musí mít trvalý pobyt a bydliště v České republice a zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt v České republice (neplatí v případě mrtvě narozeného dítěte). O pohřebné lze žádat nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce.

Kontakt

Pokud jste nenalezli odpověď na Vaši otázku či pro nás máte jakýkoli podnět či připomínku, rádi Vám odpovíme osobně v naší kanceláři, na telefonních číslech
či emailem.